ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի 7-րդ Ազգային զեկույցի պատրաստում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն մշակել և ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացրել «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի 7-րդ Ազգային զեկույցը: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF) և ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Ծրագրի (UNEP) կողմից: Զեկույցը պատրաստ է և տեղադրված է Անապատացման դեմ պայքարի Կոնվենցիայի կայքէջում: