«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Լոռու, Տավուշի և Արարատի մարզերի դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման և արոտավայրերում ջրարբիացման կետերի կառուցման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

Ծածկագիր-ՀՀ-ԲԾ-Ա-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/15

(Հրապարակված է 2021-02-15 00:05:00-ից մինչեւ 2021-03-05 14:30:00 ժամը ներառյալ)

ARMEPS համակարգում մրցույթի մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղմամբ՝

https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6988244