Status

Status of “Environmental Project Implementation Unit” State Institution

“Environmental Project Implementation Unit” State Institution of the RA Ministry of Nature Protection is an organization without the status of juridical person within the structure of the Ministry of Nature Protection.
The founder of the institution is the Republic of Armenia in the person of the RA Government.
The body operates according to the RA laws, other legal acts and corresponding grant or credit agreements signed by international or foreign organizations and its charter (arm. version).
Relations between the RA Government and “Environmental Project Implementation Unit” State Institution are regulated according to the RA legislation and the institution charter.
Institution name is
1) Complete Armenian version: Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ.
2) Complete Russian version: ՝ Государственное учреждение “Бюро по реализации экологическиx программ” министерства охраны природы Республики Армения.
3) Complete English version: “Environmental Project Implementation Unit” at tհe Ministry օf Natսre Protection օf tհe Repսblic օf Armenia.
4) Abbreviated Armenian version: ՀՀ ԲՆ «ԲԾԻԳ» ՊՀ.
5) Abbreviated Russian version: ГУ “АРЭП” МОП РА.
6) Abbreviated Englsih version: SA “EPIU” MօNP RA