Պատրաստվածության դրամաշնորհային ծրագիր

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

Նպատակ 6․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը։

Ծրագրի անվանումը՝

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ գործընկերության և ծրագրերի շրջանակների ընդլայնում և համաձայնեցում երկրի ցածր ածխածնային զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունների հետ։

Read More

«Հայաստանում անտառների դիմակայության բարձրացում՝ մեղմացման միջոցառումների շնորհիվ հարմարեցման և գյուղական վայրերում կանաչ տարածությունների ընդլայնման միջոցով» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը՝

«Հայաստանում անտառների դիմակայության բարձրացում՝ մեղմացման միջոցառումների շնորհիվ հարմարեցման և գյուղական վայրերում կանաչ տարածությունների ընդլայնման միջոցով»։

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ․ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

Նպատակ 6․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացում։

Read More

«Սևանա լճի ավազանում հողային ռեսուրսների և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանում և կայուն կառավարում՝ ուղղված բազմակի օգուտների» դրամաշնորհային ծրագիր

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ․ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

Նպատակ 2․ Սևանա լճի էկոհամակարգային հավասարակշռության և կենսաբազմազանության պահպանումը, վերականգնումը, վերարտադրումը, բնականոն զարգացումն ու խելամիտ օգտագործումը։
Նպատակ 4․ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման ռեժիմների և վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը, հարակից բնակավայրերի կարողությունների զարգացումը։

Ծրագրի անվանումը՝

Սևանա լճի ավազանում հողային ռեսուրսների և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանում և կայուն կառավարում՝ ուղղված բազմակի օգուտների։

Read More

«Հայաստանում հողերի դեգրադացման կանխման հանձնառությունների/պարտականությունների իրականացումը` դեգրադացված մարգագետինների կայուն կառավարման և վերականգնման միջոցով» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանում՝

Հայաստանում հողերի դեգրադացման կանխման (LDN) հանձնառությունների/պարտականությունների իրականացումը` դեգրադացված մարգագետինների կայուն կառավարման և վերականգնման միջոցով։

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

 Նպատակ 10․ Հողերի աղտոտման և դեգրադացման կանխարգելմանն ու նվազմանն   ուղղված քաղաքականության մշակումը և իրականացումը։

Read More