Սույն բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը: Պետական հիմնարկի կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր տեղեկությունները հրապարակվում են www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքում: Գնման գործընթացների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.procurement.am և www.armeps.am ինտերնետային կայքերից: