Սույն բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար հայտարարված և ընթացքում գտնվող գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը: Պետական հիմնարկի կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր տեղեկությունները հրապարակվում են www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքում:
Գնման գործընթացների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.procurement.am և www.armeps.am ինտերնետային կայքերից: