«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը

Բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը կարգավորում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող և «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում հանրության հետ հետադարձ կապը և բողոքների հասցեագրման գործընթացը։

Բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը (այսուհետ՝ ԲՀՄ) հնարավորություն է տալիս ծրագրի իրականացման արդյունքում տուժած անձանց ներկայացնել ծրագրի հետ կապված իրենց հարցերը, առաջարկություններն ու մտահոգությունները և ստանալ համապատասխան արձագանք։

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ԲՀՄ-ը նախատեսում է երկփուլ ընթացակարգ: Առաջին փուլը կամընտրական է և բողոքողին հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն դիմել ծրագրի աշխատակիցներին և ներկայացնել իրենց բողոքը։ Այն դեպքում, երբ ծրագրի աշխատակիցների տեղում տրված պատասխանը անբավարար է, կամ եթե բողոքողը չի ցանկանում ուղղակիորեն գործ ունենալ ծրագրի աշխատակիցների հետ, բողոքողն իրավունք ունի անցնել ԲՀՄ ընթացակարգի երկրորդ փուլին, որը ենթադրում է բողոքի ներկայացում բողոքների հասցեագրման հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովն ինքնուրույն քննարկում և լուծում է անհատների կամ կազմակերպությունների կողմից բարձրացված խնդիրները, որոնք ըստ բողոքողի «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ծրագրերի համատեքստում կարող են կամ դարձել են վնասի պատճառ։

Բողոքների հասցեագրման հանձնաժողովին բողոք ներկայացնելու նպատակով կարող եք լրացնել կցված ձևանմուշը և ուղարկել այն grm@epiu.am էլ հասցեին` յուրաքանչյուր ծրագրի դեպքում նշելով ԲՀՄ պատասխանատուներին ըստ ստորև ներկայացված աղյուսակի․

Ծրագրի անվանումըԲՀՄ պատասխանատուն Էլ հասցեն
Ազգային մակարդակում կոնվենցիայի կողմ երկրների ինստիտուցիոնալ և մասնագիտական կարողությունների ամրապնդում ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի ընդլայնված մոնիթորինգի և հաշվետվողականության ուղղությամբՄարգարիտա Գասպարյան, ծրագրի պատասխանատուmargarita.gasparyan@epiu.am
Անցում էլեկտրական շարժունակությանը ՀայաստանումԼուսինե Սարգսյան, ծրագրի օգնականsargsyanlusine555@gmail.com
Ապագա առաջնորդների ներգրավում․ երիտասարդների համար հարմավողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծումՄարգարիտա Գասպարյան, ծրագրի պատասխանատու margarita.gasparyan@epiu.am
«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվողականություն և հավաստագրում (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչԱրմեն Աջամօղլյան, ծրագրի համակարգողarmenajam@mail.ru
Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ գործընկերության և ծրագրերի շրջանակների ընդլայնում և համաձայնեցում երկրի ցածր ածխածնային զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունների հետԱննա Բարսեղյան, ծրագրի օգնական assistant.rsp005@gmail.com
Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդումԱրմեն Խոջոյան, ծրագրի ղեկավարarmenkhojoyan@epiu.am
Հայաստանում անտառների դիմադրողականության բարձրացում՝ մեղմացման միջոցառումների շնորհիվ հարմարոցման և գյուղական վայրերում կանաչ տարածությունների ընդլայնման միջոցովԿորյուն Բզնունի, ծրագրի համակարգող koryunbznuni@gmail.com
Հայաստանում հողերի դեգրադացման կանխման հանձնառությունների/պարտականությունների իրականացումը՝ դեգրադացված մարգագետինների կայուն կառավարման և վերականգման միջոցովԿորյուն Բզնունի, ծրագրի համակարգող koryunbznuni@gmail.com

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը համալրում է վարչական բաժինը

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի  փաստաթղթաշրջանառության պատասխանատու/առաջին կարգի մասնագետ

Հայտարարող մարմինը` շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 25.08.2023թ.

Մրցույթի տեսակը՝  արտաքին

Պաշտոնի անվանումը`

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի փաստաթղթաշրջանառության պատասխանատու/առաջին կարգի մասնագետ:

Պաշտոնավարման ժամկետը` երկարաժամկետ

Աշխատանքի նկարագրությունը՝ մանրամասն ներկայացված է պաշտոնի անձնագրում:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում (տրվում է լիազոր մարմնի հիմնարկի տնօրենի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմող քաղաքացին),

2) ինքնակենսագրություն,

3) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքի և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները,

4) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանը կամ լիազորությունների իրականացմանը,

5) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

6) հայտարարություն տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվող օտար լեզվի (լեզուների) տիրապետելու մասին՝ թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների չափանիշներին համապատասխան,

7) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի դատապարտվել հանցագործության համար, կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

8) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք,

9) մեկ լուսանկար՝ 3×4 սմ չափսի,

10) անձնագրի պատճե,

11) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր),

12) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճե կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի սռպտեմբերի 25-ին, ժամը 11:00-ին, շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 129/։

Փաստաթղթերն ընդունվում են շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129/ երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ օրերին` ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ՝  010 651 631 հեռախոսահամարով:

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը համալրում է վարչական բաժինը

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ:

Հայտարարող մարմինը` շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 25.08.2023թ.

Մրցույթի տեսակը՝  արտաքին

Պաշտոնի անվանումը`

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ

Պաշտոնավարման ժամկետը` երկարաժամկետ

Աշխատանքի նկարագրությունը՝ մանրամասն ներկայացված է պաշտոնի անձնագրում:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում (տրվում է լիազոր մարմնի հիմնարկի տնօրենի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմող քաղաքացին),

2) ինքնակենսագրություն,

3) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքի և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները,

4) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանը կամ լիազորությունների իրականացմանը,

5) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

6) հայտարարություն տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվող օտար լեզվի (լեզուների) տիրապետելու մասին՝ թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների չափանիշներին համապատասխան,

7) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի դատապարտվել հանցագործության համար, կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

8) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք,

9) մեկ լուսանկար՝ 3×4 սմ չափսի,

10) անձնագրի պատճե,

11) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր),

12) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճե կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, ժամը 11:00-ին, շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 129/։

Փաստաթղթերն ընդունվում են շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129/ երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ օրերին` ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ՝  010 651 631 հեռախոսահամարով:

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը համալրում է վարչական բաժինը

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի  հաշվապահ/առաջատար մասնագետ:

Հայտարարող մարմինը` շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 25.08.2023թ.

Մրցույթի տեսակը՝  արտաքին

Պաշտոնի անվանումը`

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի հաշվապահ/առաջատար մասնագետ:

Պաշտոնավարման ժամկետը` երկարաժամկետ

Աշխատանքի նկարագրությունը՝ մանրամասն ներկայացված է պաշտոնի անձնագրում:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում (տրվում է լիազոր մարմնի հիմնարկի տնօրենի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմող քաղաքացին),

2) ինքնակենսագրություն,

3) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքի և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները,

4) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանը կամ լիազորությունների իրականացմանը,

5) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

6) հայտարարություն տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվող օտար լեզվի (լեզուների) տիրապետելու մասին՝ թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների չափանիշներին համապատասխան,

7) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի դատապարտվել հանցագործության համար, կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

8) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք,

9) մեկ լուսանկար՝ 3×4 սմ չափսի,

10) անձնագրի պատճե,

11) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր),

12) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճե կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, ժամը 11:00-ին, շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 129/։

Փաստաթղթերն ընդունվում են շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129/ երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ օրերին` ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ՝  010 651 631 հեռախոսահամարով:

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը համալրում է ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի բաժինը

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի բաժնի առաջին կարգի երկու մասնագետ:

Հայտարարող մարմինը` շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 25.08.2023թ.

Մրցույթի տեսակը՝  արտաքին

Պաշտոնի անվանումը`

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի բաժնի առաջին կարգի  մասնագետ

Պաշտոնավարման ժամկետը` երկարաժամկետ

Աշխատանքի նկարագրությունը՝ մանրամասն ներկայացված է պաշտոնի անձնագրում:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում (տրվում է լիազոր մարմնի հիմնարկի տնօրենի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմող քաղաքացին),

2) ինքնակենսագրություն,

3) տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքի և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները,

4) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների կատարմանը կամ լիազորությունների իրականացմանը,

5) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

6) հայտարարություն տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվող օտար լեզվի (լեզուների) տիրապետելու մասին՝ թափուր պաշտոնին ներկայացվող պահանջների չափանիշներին համապատասխան,

7) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի դատապարտվել հանցագործության համար, կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

8) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք,

9) մեկ լուսանկար՝ 3×4 սմ չափսի,

10) անձնագրի պատճե,

11) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր),

12) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճե կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, ժամը 16:30-ին, շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա․ Արմենակյան 129/։

Փաստաթղթերն ընդունվում են շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկում /ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129/ երկուշաբթիից մինչև ուրբաթ օրերին` ժամը 10.00-ից մինչև 15.00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ՝  010 651 631 հեռախոսահամարով: