ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին” կոնվենցիա

Էսպոյի կոնվենցիան սահմանում է կողմերի պարտավորությունները` պլանավորման վաղ շրջանում որոշակի գործունեության բնապահպանական ազդեցությունը գնահատելու համար: Այն նաև սահմանում է պետությունների ընդհանուր պարտավորությունը` միմյանց տեղեկացնելու և խորհրդատվություն տրամադրելու այն բոլոր խոշոր ծրագրերի վերաբերյալ, որոնք կարող են զգալի բնապահպանական ազդեցություն ունենալ երկրների սահմաններից դուրս:

Կոնվենցիան ընդունվել է 1991թ.-ին և ուժի մեջ է մտել 1997թ. սեպտեմբերի 10-ին:

Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 1993թ. մայիսի 14-ին: