<<Հայաստանի Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածքների Զարգացման Ռազմավարության և Գործողությունների Ազգային Ծրագիր>> Դրամաշնորհային Ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրի համապատասխանեցումը <<Պահպանվող տարածքների վերաբերյալ աշխատանքների ծրագրի (CBD Programme of Work on Protected Areas)>> գործողություններին:

Ծրագրի սկիզբը` 30.06.2013թ.

Ծրագրի ավարտը` 31.03.2014թ.