«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն աշխատանքի է հրավիրում հավաքարարի

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում (տրվում է լիազոր մարմնի՝ հիմնարկի տնօրենի անունով),

2) ինքնակենսագրություն,

3) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել իր պարտականությունների կատարմանը,

4) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

5) հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի դատապարտվել հանցագործության համար կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

6) մեկ լուսանկար՝ 3×4 սմ չափսի,

7) անձնագրի, սոց.քարտի կամ նույնականացման քարտի պատճեներ,

8) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճե կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:

Հայտերը և ինքնակենսագրականները կարող եք ուղարկել info@cep.am էլ.փոստին  մինչև 2023  թվականի սեպտեմբերի 15-ը, ժամը 1700:
Տեխնիկական առաջադրանքին կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով կցված հղումով։