«Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային ծրագրի հետաքրքրության արտահայտման հրավեր (անտառագետ մասնագիտությամբ)

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է անտառագիտության բնագավառում համապատասխան որակավորում և փորձ ունեցող մասնագետներին՝ ցուցաբերել իրենց հետաքրքրվածությունը անտառագետի ծառայություններ մատուցելու համար:

Ծրագրի համառոտ նկարագրություն՝

2018 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Հարմարվողականության հիմնադրամի խորհրդի որոշմամբ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին (այսուհետ՝ ԲԾԻԳ ՊՀ) հատկացվել է  դրամաշնորհ՝  «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային ծրագրի իրականացման նպատակով:

Ծրագրի նպատակն է Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում բարձրացնել բնական և գյուղատնտեսական լադշաֆտների հարմարվողականության մակարդակը, կանխարգելել ջրհեղեղները և նվազեցնել դրանց հետևանքները, վերականգնել կլիմայի փոփոխությամբ և մարդածին ազդեցությունների հետևանքով խախտված բնական լադշաֆտը, բարձրացնել բնակչության գիտելիքների մակարդակը կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության  վերաբերյալ:

Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի վարչական տարածքում շուրջ 40հա փակված քարհանքի տարածքում հիմնվել է 30հա անտառպուրակ և 10հա հանգստի գոտի: Տնկման համար օգտագործվել են տարածքի հողակլիմայական պայմաններին առավել հարմարված ծառաթփատեսակներ։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

Աշխատանքային պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում՝

  • ուսումնասիրել 30հա անտառպուրակի և 10հա հանգստի գոտու տարածքում տնկված ծառաթփատեսակների կպչողականության մակարդակը,
  • ուսումնասիրությունների հիման վրա հստակեցնել վերատնկման համար անհրաժեշտ ծառաթփատեսակների տեսականին ու քանակը,
  • մշակել վերատնկման և խնամքի աշխատանքների ժամանակացույց,
  • անմիջական հսկողություն իրականացնել վերատնկման և խնամքի գործընթացին` կազմակերպելով ԲԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից ներգրավված աշխատողների աշխատանքները,
  • առնվազն շաբաթը 1 անգամ այցելել տարածքներ` հսկելու աշխատանքների իրականացման ընթացքը,
  • յուրաքանչյուր ամիս ներկայացնել հաշվետվություն իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ,
  • ծագած խնդիրների վերաբերյալ զեկուցել ԲԾԻԳ ՊՀ-ին:

Աշխատանքի  նախատեսված տևողությունը՝ 3 տարի պայմանագրի ստորագրման օրվանից սկսած:

Այցելությունները տարածքներ իրականացվում են մասնակցի միջոցների հաշվին:

Որակավորման չափանիշներ՝

Մասնագետի որակավորման չափանիշներն են`

  • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
  • վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացրած նմանատիպ աշխատանքների աշխատանքային փորձ:

Շահագրգիռ մասնակիները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ և համառոտ տեղեկատվություն` մասնագիտական կրթության և ընդհանուր աշխատանքային փորձը հավաստող փաստաթղթերի վերաբերյալ: Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն գրավոր ձևով (առձեռն՝ ք. Երևան, Արմենակյան  129 կամ էլ-փոստով՝ info@cep.am) ոչ ուշ քան 2022թ. հոկտեմբերի 10-ը, ժամը 17:00:

Մասնակցի ընտրությունը կիրականացվի ներկայացված  փաստաթղթերի ուսումնասիրության և անձնական զրույցի ընթացակարգով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ք. Երևան, Արմենակյան  129 հասցեում կամ զանգահարելով 010-65-16-31 հեռախոսահամարով յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: