«Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագիր

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ․ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

 Նպատակ 6․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը։

Ծրագրի անվանումը՝

Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում։

Ծրագրի տևողությունը՝

 3 տարի։

 Ծրագրի արժեքը՝

 652,202 ԱՄՆ դոլար

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

ՀՀ ՇՄՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի նպատակը՝

 Նպաստել տրանսպորտի ոլորտում ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանն ուղղված ՀՀ ազգային նպատակների և Փարիզյան համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների։

 Ծրագրի նկարագրությունը՝

 Բաղադրիչ 1. Ցածրածխածնային շարժունակության ինստիտուցիոնալիզացում և ռազմավարական պլանավորում

 Բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված է՝

 • Ձևավորել միջգերատեսչական համակարգող մարմին՝ ներառյալ կանանց իրավունքերի ՀԿ,
 • Կազմակերպել կարողությունների զարգացման վեց դասընթացներ և Գլոբալ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստել էլեկտրոմոբիլների առանցքային շահառուներին՝ հաշվի առնելով կանանց կարիքները,
 • Մշակել էլեկտրական շարժունակության ազգային ռազմավարություն։

Բաղադրիչ 2. Կարճաժամկետ արգելքների վերացում ցածրածխածնային էլեկտրական շարժունակության ցուցադրական ծրագրերի միջոցով

 Բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված է՝

 «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից UNEP-GEF ծրագրին մասնակցելու հանրային հետաքրքրվածության հրավերի հրապարակում պետական հատվածի շահագրգիռ կողմերի համար,

 • Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում գնումների ծրագրի շահառուների վերջնական ընտրություն,
 • Պիլոտային ծրագիրն ընդլայնելու նպատակով խորհրդակցությունների վարում միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների (օրինակ՝ ՎԶԵԲ, ԱԶԲ) հետ,
 • Գնումների ծրագրի համար անհրաժեշտ տեխնիկական, գործառնական, շահագործման և սպասարկման, բնապահպանական և ֆինանսական որակավորումների և ընտրության չափանիշների ձևակերպում և հաստատում կառավարման խորհրդի կողմից,
 • ԲԾԻԳ-ի կողմից էլեկտրական շարժիչով մեքենաների գնման հետաքրքրվածության հայտի (ներառյալ՝ բնապահպանական պահանջները` մարտկոցների վերամշակում/վերաօգտագործում և այլն) հրապարակում,
 • Առաջարկների վերլուծության հրապարակում, հաղթողների հետ պայմանագրի կնքում (վերջինիս մեջ պետք է ներառվեն բնապահպանական պահանջները),
 • Պիլոտային ծրագրի առաջընթացի մշտադիտարկման և գնահատման հիմնական կատարողական ցուցիչների (ֆինանսական ռեսուրսների և էներգիայի խնայողություններ, խոչընդոտներ, մեքենաներն օգտագործողների փորձ (լիցքավորում, սպասարկում և այլն, ներառյալ՝ գենդերային ասպեկտները))  հստակեցում և մշտադիտարկման ու գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանության պատրաստում (ներառյալ՝ տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության համար անհրաժեշտ excel գործիք),
 • Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների գնում և փոխանցում մասնակից գերատեսչություններին,
 • Լիցքավորման ենթակառուցվածքի գնում և տեղադրում,
 • Նախնական քաղած դասերի հիման վրա կազմված և համապատասխան միջոցառումներ (անհրաժեշտության դեպքում) պարունակող մշտադիտարկման հաշվետվության ներկայացում (ներառյալ՝ գնված մեքենաների քանակի և բնութագրերի հաստատումը),
 • Քաղած դասերի և ծրագրի ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների հաշվետվության ներկայացում և տարածում ծրագրի շահագրգիռ կողմերի և Գլոբալ ծրագրի շրջանակներում։

Բաղադրիչ 3. Քաղաքականության մշակում պիլոտային ծրագրի փորձի հիման վրա՝ ցածրածխածնային էլեկտրական շարժունակության ընդլայնման և վերարտադրելիության ապահովման նպատակով                                                                                                                           

Բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված է՝

 • Էլեկտրական մեքենաներին, ինչպես նաև լիցքավորման ենթակառուցվածքին առնչվող պետական գնումների հնարավոր թիրախների և կանոնակարգերի գնահատում՝ ներառելով թիրախների վերաբերյալ առաջարկությունները և ընդունման ենթակա դրույթների փաթեթը (հատկապես մարտկոցներին և էլեկտրական թափոններին առնչվող հարցերը) և հաշվի առնելով ցուցադրական ծրագրից քաղած դասերը,
 • Գնումների կանոնակարգերի վերաբերյալ  առաջարկի նախագծի (ներառյալ` էլեկտրական մեքենաներին առնչվող թիրախները), ցուցադրական ծրագրից քաղված դասերի ներկայացում շահագրգիռ կողմերին՝ խորհրդակցության նպատակով,
 • Գնումների կանոնակարգերի առաջարկի նախագծի վերաբերյալ խորհրդակցություն Ծրագրի   խորհրդի և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ․ ստացված առաջարկների հավաքագրում,
 • Գնումների կանոնակարգերի նախագծի (ներառյալ՝ հավաքագրված առաջարկությունները) ամփոփում և ներկայացում ընդունման համապատասխան պետական և համայնքային կառույցներին (վերջիններիս համար համապատասխան լիազորությունները սահմանվելու են ռազմավարության շրջանակներում),
 • Կարգավորող դրույթների մշակում էլեկտրական շարժունակության ռազմավարության շրջանակներում առաջարկված հետևյալ թեմաների վերաբերյալ. մարտկոցների օգտագործում և էներգիայի մատակարարում, տարբեր ավտոպարկեր, քաղաքաշինություն և հողօգտագործում, բնապահպանական և սոցիալական ռիսկեր, լիցքավորման բիզնես մոդելներ, իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում,
 • Առաջարկվող քաղաքականության փաթեթի և դրան նպաստող և սահմանափակող գործոնների վերաբերյալ հաշվետվության (վերջինս պետք է հիմնված լինի քաղաքականության պոտենցիալ փաթեթների գնահատման վրա) ներկայացում քննարկման և ընդունման համապատասխան կառույցներին (համապատասխան մանդատ պետք է տրվի ռազմավարության շրջանակներում),
 • Էլեկտրական շարժունակության ազգային ֆորումի անցկացում։