Ազգային Օրենսդրություն

“Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին” ՀՀ օրենք

Սևանա լճի մասին ՀՀ օրենք

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք

Կենդանական աշխարհի մասին ՀՀ օրենք

Բուսական աշխարհի մասին ՀՀ օրենք

Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք

Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք

Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին ՀՀ օրենք

“Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրք” (24.10.2005)

“Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին” ՀՀ օրենք