Սույն բաժնում հրապարակվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության
նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների
համար հայտարարված և ընթացքում գտնվող գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը: Պետական
հիմնարկի կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր տեղեկությունները հրապարակվում են www.procurement.am հասցեով
գործող ինտերնետային կայքում:
Գնման գործընթացների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ
www.procurement.am և www.armeps.am ինտերնետային կայքերից:

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է մասնակցելու «Համակարգչային տեխնիկայի և օժանդակ սարքավորումների» ձեռքբերման մրցույթին

 (Հայտերի ներկայացում` 2018-04-19 23:37:00-ից մինչեւ 2018-04-27 12:00:00 ժամը ներառյալ)

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2018 թվականի ապրիլի 19-ի № 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

 

Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  «ՀՀ-ԲԾ-ԳՀԱՊՁԲ-18/27»

 

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ք.Երևան, Ա. Արմենակյան 129 հասցեում հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

 

Կարդալ ավելին