Սույն բաժնում հրապարակվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության
նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների
համար հայտարարված և ընթացքում գտնվող գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը: Պետական
հիմնարկի կողմից կազմակերպված գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր տեղեկությունները հրապարակվում են www.procurement.am հասցեով
գործող ինտերնետային կայքում:
Գնման գործընթացների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ
www.procurement.am և www.armeps.am ինտերնետային կայքերից: